I.Podmínky a principy členství

Tyto Všeobecné podmínky členství a principy čerpání výhod členství (dále jen Podmínky) v Up CLUB (dále jen KLUBU), jehož provoz a aktivity provozuje, zabezpečuje a navenek za KLUB jedná společnost Pratr a.s., IČO: 252 65 687, se sídlem Trutnov, Náchodská 524, PSČ 541 03, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1613 (dále jen Společnost), platí pro všechny členy KLUBU. Členem KLUBU se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním členské KARTY, a předáním (zasláním) úplně vyplněné přihlášky za člena KLUBU na adresu Společnosti, a to i emailem na info@upclub.cz. Členem se může stát fyzická osoba starší 16let včetně nebo právnická osoba. Zavedením KARTY člen souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami členství a principy čerpání výhod členství v tomto KLUBU a se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby KLUBU v souladu s obecně platnými zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde. Společnost nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených členem v přihlášce nebo sdělených členem KLUBU při změně údajů.

Povinné údaje na přihlášce jsou: jméno, příjmení, e-mail. Bez těchto údajů je členství a KARTA neplatná.

 II.Pravidla a podmínky

a) Používání členské KARTY (dále jen KARTA)

KARTU lze použít v určených provozovnách skupiny Up GROUP.  KARTU může člen využít k čerpání slevy, využití speciálních cen, nabití hotovosti na KARTU či platbě z kreditu KARTY. Slevy nemusejí platit na všechny produkty a služby Up GROUP.

Člen je povinen se s podmínkami použití KARTY u smluvního partnera seznámit. KARTA se stává předáním registrovanému členovy KLUBU jeho vlastnictvím. Jakákoli odpovědnost Společnosti za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zneužitím nebo ztrátou KARTY je vyloučena.

b) Přenosnost a převoditelnost členské KARTY KLUBU, čerpání výhod členství.

1.Každý člen KLUBU může svoji KARTU zapůjčit členu své rodiny. Není dovoleno kartu půjčovat přátelům, zaměstnancům firmy

2. Další způsoby čerpání výhod členství, budou vždy zveřejňovány na obvyklých informačních místech KLUBU.

c) Reklamace a námitky

O všech případných reklamacích, námitkách či sporech v souvislosti s členstvím v KLUBU rozhoduje s konečnou platností Společnost. Se svými námitkami, stížnostmi a reklamacemi týkajících se i služeb od smluvních partnerů je člen povinen se obrátit na Společnost. Společnost za závazky partnera neručí a jakákoli odpovědnost Společnosti v souvislosti se službami smluvního partnera je vyloučena.

III.Ukončení a zánik členství v KLUBU

1)Protože člen KLUBU dnem, kdy splní podmínky členství a stane se členem KLUBU, má po celou dobu členství – platnosti karty – pouze práva a výhody, nikoliv závazky nebo povinnosti, může člen kdykoliv ukončit své členství zasláním emailu na info@upclub.cz. Ukončení členství je v souladu s obecně platnými zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde

2)Členovi je ukončeno členství správcem KLUBU samotným, nebo na základě doporučení členů KLUBU v případě, kdy člen poruší závažným způsobem zásady členství a činnosti KLUBU, ohrozí nebo přímo poškodí pověst, majetek, aktiva a aktivity KLUBU nebo jeho členů či správce KLUBU.

3)V případě ukončení členství bude člen vymazán z databáze v souladu s obecně platnými zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde.  Po ukončení člen přijde o veškerou historii účtu, zůstatky na kartě a historii útrat, která určuje výši slevy. KARTA členovi po zániku členství zůstává. .

IV.Závěrečná ustanovení

* Tyto podmínky a principy členství a čerpání jeho výhod nabývají platnosti dnem 1. 9.2015. Poslední aktualizace podmínek proběhla a nabyla platnosti dne 23.01.2019.

Společnost tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění.